Bart Caron

Portret Bart Caron

Bart Caron

In deze portrettenreeks vertellen medestanders van het eerste uur over hun ervaringen met het evenement. 

Wie bent u?  

“Ik ben Bart Caron, ere-Vlaams volksvertegenwoordiger, maar toen pleitbezorger van een integraal erfgoedbeleid.” 

Hoe was u betrokken bij de start van Erfgoeddag in 2001?  

“Ik was in de periode toen de Erfgoeddag – in het begin spraken we nog van een Erfgoedweekend – werd opgericht, de kabinetschef van de minister van Cultuur.” 

Waarom vond u het belangrijk om een dergelijk initiatief in het leven te roepen? 

“We zetten in de periode 1999-2004 de eerste stappen naar een integraal beleid voor het cultureel erfgoed. Er bestond een Museumdag en er was sprake van een Archiefdag. Maar veel belangrijker was (en blijft) werk maken van een sterker maatschappelijk draagvlak voor het erfgoed. Dat vonden wij een absolute noodzaak. Een bijkomende motivatie is te vinden in het feit dat het onroerend erfgoed al langer publieke aandacht kreeg, onder meer via de Open Monumentendag. Het cultureel erfgoed bleef nog achterop. Die inhaalbeweging wilden wij, samen met de sector, maken.”  

Waarom vond u het belangrijk om van bij het prille begin te participeren?  

“Wij hebben toen een structuur opgericht om dit initiatief te trekken en te coördineren. Een onafhankelijke instantie en buiten de overheid.”  

Hoe zag u het initiatief evolueren?   

“Het was van in het begin succesvol. In zoverre dat het een motor werd van het cultureel-erfgoedbeleid. De volgende ministers van Cultuur hebben het initiatief voortgezet en verder uitgebouwd. Toen FARO in 2008 startte, gegroeid vanuit de fusie van Culturele Biografie Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, was het dan ook logisch dat de Erfgoeddag ondergebracht werd bij het steunpunt. Logisch in het kader van een integrale aanpak van het cultureel-erfgoedbeleid.”  

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag?  

“Tijdens de Erfgoeddag van 2015 – het thema van dat jaar was Erf! – werden erfstukken van de bezoekers in de kijker gezet. In Anzegem werd een voorleesmarathon opgezet in Het Lijsternest (Ingooigem). De erfenis van Stijn Streuvels kon er herleven. Die dag mocht ik voor de bezoekers in het voormalige woonhuis van Stijn Streuvels een hoofdstuk uit ‘Prutske’ voorlezen tijdens de voorleesmarathon.”  

Erfgoeddag  bestaat 20 jaar.  Wat  is volgens u de impact  van het initiatief  op het cultureel-erfgoedveld? 

“Er zijn tijdens die twee decennia heel grote stappen vooruitgezet in het cultureel-erfgoedveld. De Erfgoeddag heeft in ieder geval sterk bijgedragen aan het versterken van het draagvlak voor het cultureel-erfgoedbeleid. Maar het heeft ook (en vooral) het beeld van het cultureel erfgoed zelf sterk verruimd. De waardering voor het 'alledaagse' erfgoed en voor het immaterieel erfgoed is sterk gegroeid. En we zien sindsdien ook steeds meer lokale besturen die in hun beleid het cultureel erfgoed een terechte plaats gegeven hebben, er is meer bovenlokale samenwerking, en het publiek is verruimd.”  

Na twintig jaar is een denkoefening over de toekomst van de Erfgoeddag gepast. Een virus als COVID-19 heeft geprobeerd de fundamenten aan te tasten, maar zal het blijvende schade opleveren? Of levert het het momentum om na te denken over de toekomst? De uitkomst van een grote denkoefening kan ik niet voorspellen, maar ik durf wel poneren dat er blijvende nood is aan publieke en geconcentreerde momenten om ons cultureel erfgoed in de kijker te zetten. Liefst in levenden lijve ...